Dianchúrsaí don Ardteist 2018

Dianchúrsaí Ghael-Taca 2018
Gael-Taca Intensive Courses 2018

Beidh dhá Dhianchúrsa don Ardteist, Ardleibhéal ar siúl ag Gael-Taca sa scoilbhliain 2017/2018.

1. Dianchúrsa Feabhais sa Ghaeilge don Ardteist, Ardleibhéal
2. Dianchúrsa don mBéaltriail sa Ghaeilge don Ardteist, Ardleibhéal

Costas/Price: Cúrsa 1: €35 Cúrsa 2: €35
Cúrsa 1 + Cúrsa 2: €60

N.B. Moltar go mór an dá chúrsa a dhéanamh. Tá Cúrsa 2 (An Bhéaltriail) gach pioc chomh tábhachtach (agus níos tábhachtaí, b’fhéidir) le Cúrsa 1. Tá 40% de na marcanna ag dul don mBéaltriail agus má theastaíonn uait marc ard a fháil sa scrúdú caithfidh tú marc ard a fháil sa Bhéaltriail.

N.B. It is highly recommended that students do the two courses. Course 2 (The Oral Exam) is every bit as important (and perhaps more important) than Course 1. 40% of the marks are awarded for the Oral and if you want to get a high mark in the exam you need to get a high mark in the Oral Exam.

Cúrsa 1/Course 1:

(1)Dianchúrsa Feabhais sa Ghaeilge don Ardteist, Ardleibhéal

Dé Sathairn 18 Samhain 2017 óna 10.00 am – 3.45 pm
Beidh sos le haghaidh lóin óna 12.30 pm – 1.15 pm.
N.B. Is do dhaltaí Ardteiste, Ardleibhéil amháin atá an cúrsa seo.

Seo a leanas na réimsí a chlúdófar sa chúrsa seo (Cúrsa 1):
(a) Páipéar 1 – Cluastuiscint agus Ceapadóireacht
(b) Páipéar 2: Léamhthuiscint, Filíocht, Prós
(c) Leideanna agus Comhairle don Scrúdú
Tabharfar nótaí cuimsitheacha ar GACH gné den chúrsa dóibh siúd a dhéanfaidh
freastal ar an gcúrsa.
Uasmhéad (maximum) na ndaltaí ar an gcúrsa: __30__.
Ar an ábhar sin moltar do dhaltaí clárú go luath.
Ní mór do dhaltaí na nithe seo a leanas a bhreith leo go dtí an cúrsa: (i) leabhráin páipéir scrúdaithe (ii) téacsleabhair Ghaeilge (iii) cóipleabhair agus pinn.
€35 an táille a ghearrtar ar gach dalta.
1

(1)Intensive Improvement Irish Course for Leaving Cert Higher Level students
Saturday 18th November 2017 from 10.00 am – 3.45 pm
There will be a lunch break from 12:30 pm – 1.15pm
N.B. This course is for Leaving Cert, Higher Level students only

The following is a list of what will be covered in this course (Course 1):
(a)Paper 1 – Listening and Composition
(b) Paper 2: Comprehensions, Poetry and Prose
(c) Advice and tips for the Exam
Comprehensive notes will be given on every aspect of the course to those who attend the course.
Maximum Students for each course: 30.
Therefore it is recommended students sign up early.
Students should bring the following with them to the course: (i) Exam Papers (ii) Irish Textbook (iii) Copybook and pen.
€35 is the fee per pupil.
Cúrsa 2/Cóurse 2:
(2)Dianchúrsa don mBéaltriail don Ardteist, Ardleibhéal
Dé Sathairn 27 Eanáir 2018 óna 10.00 am – 3.45 pm
Beidh sos le haghaidh lóin óna 12.30 pm – 1.15 pm.
N.B. Is do dhaltaí Ardteiste, Ardleibhéil amháin atá an cúrsa seo.

Seo a leanas na réimsí a chlúdófar sa chúrsa seo (Cúrsa 2):
1.Fáiltiú
2.Léamh na Filíochta
3.Sraith Pictiúr – moltaí ar na bealaí is fearr chun an tSraith Pictiúr a láimhseáil
4.Comhrá agus Cleachtadh Cainte + Béaltriail Shamplach
5.Stór Gaeilge agus Foclóir ar na topaicí is tráthúla go léir
6.Cumas labhartha na Gaeilge, nathanna cainte, seanfhocail
7.Bréagscrúdaithe cainte
8.Nodanna agus leideanna don scrúdú
Tabharfar nótaí cuimsitheacha ar GACH gné den chúrsa dóibh siúd a dhéanfaidh
freastal ar an gcúrsa.
Uasmhéad (maximum) na ndaltaí ar an gcúrsa: __30__.
Ar an ábhar sin moltar do dhaltaí clárú go luath.
Ní mór do dhaltaí na nithe seo a leanas a bhreith leo go dtí an cúrsa: (i) cóipleabhair agus pinn (ii) cóipeanna de na dánta(iii) cóipeanna den sraith pictiúr.
€35 an táille a ghearrfar ar gach dalta.

2

(2)Intensive Oral Irish Course for Leaving Cert Higher Level students
Saturday 27th January 2018 from 10.00 am – 3.45 pm
There will be a lunch break from 12:30 pm – 1.15pm
N.B. This course is for Leaving Cert, Higher Level students only

The following is a list of what will be covered in this course (Course 2):
1.Welcome
2.Reading of poems
3.Picture Sequences – the best methods on how to deal with the picture sequences
4.Conversation and spoken Irish + Sample Oral Examination
5.Vocabulary and word store and all the current topics of conversation
6.The spoken language, phrases, seanfhocail
7.Mock Oral Exams
8. Tips and hints for the exam
Comprehensive notes will be given on every aspect of the Oral Irish Course.
Maximum Students for each course: 30.
Therefore it is recommended students sign up early.
Students should bring the following with them to the course: (i) Copybooks and pens (ii) the texts of the 5 poems (iii) ALL of the Picture Sequences.
€35 is the fee per pupil.
N.B. It is highly recommended that students do the TWO COURSES.
The fee for the TWO COURSES is €60.
Please note: Early booking is recommended as places are limited
Some Sample Reviews:
“Brilliant notes. All the tipped poems and stories came up in the exam. The Oral Day was fantastic and a real confidence booster.” Andrew, 2014
“I was dithering between doing the Higher or Lower Level course but the Gael-Taca courses boosted my confidence no end and I got a B3 in HL in the exam. Delighted.” Meadhb, 2015
“Really enjoyed the Gael-Taca courses. Found them very helpful. Great value for money.” Carol, 2016
“Two of the essays we did came up in the exam. Mícheál tipped ‘Géibheann’ and ‘Hurlamaboc’ as well to come up and both did. Brilliant!“ Daithí, 2017
3

Foirm iarratais ar fáil ach r-phost a chur chuig eolas@gael-taca.com
Application form available from eolas@gael-taca.com